Obchodní podmínky

 1. Prodávající, který uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím na území České republiky na základě těchto prodejních podmínek, je AGILA TRADE s.r.o. se sídlem Mírová 2, 67904 Adamov, IČO: 269 30 935, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 46313, den zápisu 30.6.2004.
    
 2. Kupující - spotřebitel po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího, si vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.
    
 3. Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář zaslaný společnosti AGILA TRADE s.r.o. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, nelze považovat za řádnou objednávku. AGILA TRADE s.r.o. přijímá objednávky od osob starších 18 let, s bydlištěm na území České republiky. AGILA TRADE si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit.)
    
 4. Objednávku, přijetí objednávkového formuláře potvrdí pracovník společnosti AGILA TRADE s.r.o. nejpozději následujícím pracovním dnem po učinění objednávky. Potvrzení bude učiněno pomocí elektronické pošty. Pokud není možné osobu, která objednávku zaslala, v této době kontaktovat, bude objednávka zrušena.

 5. Nabídku činí prodávající pomocí internetových katalogů, internetové nabídky. Nabídka vyplývající z internetového katalogu společnosti AGILA TRADE s.r.o. platí vždy po dobu, která je v tomto katalogu uvedena. Ceny výrobků společnosti AGILA TRADE s.r.o. jsou uváděny v českých korunách. V kupní ceně je zahrnuta i DPH v příslušné výši. 

 6. Zboží je dodáváno pomocí přepravní společnosti. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávce - objednávkovém formuláři.   Náklady této přepravy hradí kupující – spotřebitel, a to ve výši 231,-Kč vč. DPH. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží poštou na dobírku, je doba dodání zboží čtyři pracovní dny od potvrzení objednávky pracovníkem společnosti AGILA TRADE s.r.o. Poštovní přepravce dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a během státních svátků). V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován pracovníkem společnosti AGILA TRADE s.r.o. prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude kupujícímu - spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, pokud to povaha věci - zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Faktura je s náležitostmi daňového dokladu je odeslána elektronicky. Spotřebitel - kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží spotřebitelem, kupujícím, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů, dále zásilku řádně zkontrolovat a převzít jen nepoškozené zboží.  Pokud při rozbalení zjistí jakoukoli závadu, poškození, je povinen informovat dopravce nejpozději do 6ti dnů, reklamace ww.ppl.cz, emailem na info@ppl.cz. V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si společnost AGILA TRADE s.r.o. vyhrazuje právo zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících. 

 7. Za objednané zboží - výrobky dodané prodávají společností AGILA TRADE s.r.o. je kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky kupujícího, spotřebitele, prodávajícímu. Kupující - spotřebitel má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží dobírkou: Platba dobírky při zaslání objednaného zboží poštou na dobírku. Zboží je v tomto případě zaplaceno pracovníkovi přepravní služby při dodávce zboží. Tato možnost se vztahuje na platby maximálně do výše 50 000,- Kč. 

 8. Kupní smlouvu je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu – spotřebiteli objednávku zboží. Na základě uzavřené kupní smlouvy vzniká stranám smluvního vztahu povinnost k plnění dle uzavřené kupní smlouvy. Prodávající je povinen dodat objednané zboží a kupující – spotřebitel je povinen uhradit kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře. Vlastnické právo k objednanému zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na kupujícího - spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Pokud byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, pak vlastnické právo ke zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na kupujícího - spotřebitele až předáním a převzetím dodaného zboží. 

 9. Prodávající společnost AGILA TRADE s.r.o. tímto výslovně poučuje ve smyslu ustanovení § 53 odstavec 7 občanského zákoníku kupujícího - spotřebitele o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. V takovém případě je nutné písemné odstoupení od kupní smlouvy zaslat v této lhůtě na adresu AGILA TRADE s.r.o., Mírová 2, 679 04 Adamov. V takovém případě je kupující - spotřebitel bez zbytečného odkladu povinen vrátit jemu dodané zboží na adresu AGILA TRADE s.r.o., Mírová 2, 679 04 Adamov, a to pomocí přepravní služby, či jiným vhodným způsobem, nikoliv však na dobírku. 

 10. Předpokladem úplného vrácení kupujícím – spotřebitelem zaplacené kupní ceny je, že zboží bude vráceno prodávajícímu úplné, včetně veškerého příslušenství, v úplném, nepoškozeném, neznečištěném a hygienicky nezávadném stavu. Pro případ uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy dle úst. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je v případě řádného uplatnění odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 povinen vrátit zaplacenou kupní cenu do 30-ti dnů od odstoupení. 

 11. Záruční podmínky: Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného zboží spotřebitelem. Reklamace je možno uplatnit na adrese: AGILA TRADE s.r.o., Mírová 2, 679 04 Adamov. Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují. Záruka se netýká optických změn, které vzniknou běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení originálu daňového dokladu prokazujícího koupi zboží. Prodávající - společnost AGILA TRADE s.r.o. odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud kupující - spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s návodem k obsluze, případně v rozporu s pokyny prodávajícího - společnosti AGILA TRADE s.r.o., Mírová 2, 679 04 Adamov. Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace. Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby. Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží. Informace o pozáručním servisu a o službách poskytovaných po prodeji jsou obsaženy na internetových stránkách prodávajícího - společnosti AGILA TRADE s.r.o. 

 12. Kupující prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem splnění zákonných povinností správce, jednání o smluvních vztazích s kupujícím jakožto subjektem údajů, plnění povinností z uzavřených smluv, pro archivační a analytické účely správce, pro marketingové a obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů. Kupující současně dává prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů tak je uvedeno výše. Tento souhlas je dán na dobu neurčitou. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle věty první tohoto odstavce a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Kupující současně prohlašuje, že byl seznámen s právem svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Kupující také tímto dává prodávajícímu svůj souhlas s přiřazováním dalších osobních údajů, které byly získány legálním způsobem, k osobním údajům získaným z této kupní smlouvy. Současně kupující dává prodávajícímu souhlas s poskytování osobních údajů třetím osobám, avšak pouze za účelem nabízení obchodu a služeb v souvislosti s obchodní činností prodávajícího. 

 13. Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím společností AGILA TRADE s.r.o. a kupujícím - spotřebitelem. Kupující - spotřebitel tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a kupující - spotřebitel dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře. 

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.